Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Làm sạch và Bảo vệ: 3M là công ty không ngừng trong các hoạt động phát minh khoa học trên phạm vi toàn cầu. Bằng cách sử dụng 46 nền tảng công nghệ, những nhóm nhà khoa học và nghiên cứu của 3M làm việc với khách hàng để tạo ra những bước ngoặt về công nghệ. Những phát minh của chúng tôi đã cải tiến cuộc sống tốt hơn cho hàng tram triệu người trên toàn thế giới.

Go to Top